Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 
2019 Fly! ANA Windsurf World Cup, Yokosuka Japan